Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Sebastián Scott – Kreatívny full-servis agent, 9.mája 5, 977 03 Brezno, Slovenská republika, IČO: 53360931, DIČ: 1126818121, zapísaný v Obchodnom registri Okresného úradu Brezno, 630-18800 (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

Sebastián Scott – Kreatívny full-servis agent

9.mája 5, 977 03 Brezno, Slovenská republika

Okr. úrad Brezno, 630-18800

IČO: 53360931

DIČ: 1126818121

Telefón: +421 904 546 753

Email: info@sebastianscott.eu

 

1.1. Tieto obchodné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

1.2. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody.

1.3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu služby uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

1.4. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

 

2. Objednávka

2.1. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj služby predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje odoslanie objednávky prostredníctvom objednávkového formulára na internetovej stránke alebo prostredníctvom e-mailu, kde spotrebiteľ vyslovene potvrdzuje objednávku. Objednávka prostredníctvom e-mailu musí byť potvrdená písomne aj predávajúcim. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia.

2.2. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informuje pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných a iných podmienok tak, že:

  1. a) informuje, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku”),
  2. b) informuje o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku,
  3. c) informuje o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy v týchto obchodných podmienkach,
  4. d) informuje o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok, informuje na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných podmienkach.

Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia služby), cena za službu a termín doručenia.

2.3. Po odoslaní a schválení objednávky sa kupujúcemu v prípade, že je to potrebné, prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky ozve dodávateľ, ktorý mu vyhotoví návrh, prípadne prekonzultuje hotový návrh.

2.4. Zákazník plne zodpovedá za podklady, ktoré poskytol predávajúcemu za účelom realizácie objednávky. Poskytnuté podklady sú v súlade so zákonom o ochrane autorských práv.

2.5. Grafické návrhy slúžia výhradne ako náhľad vypracovania objednávky na potrebu predávajúceho, zákazníkovi sa neposkytujú.

2.6. Finálny návrh dodávateľ odošle na odsúhlasenie kupujúcemu. Po odsúhlasení návrhu kupujúcim, sa objednávka odošle vo všetkých vopred dohodnutých formátoch. Za akékoľvek chyby v návrhu, ktorý bol kupujúcim odsúhlasený, nesie zodpovednosť kupujúci.

2.7. Po odsúhlasení návrhu sa objednávka vyhotoví.

 

3. Poskytovanie zliav a bonusov

3.1. Dodávateľ môže poskytnúť množstevné zľavy, vernostné zľavy, zľavy z grafických prác.

3.2. Dodávateľ môže taktiež generovať zľavové kódy so zľavou v rozsahu 1% až 100%.

3.3. Jednotlivé zľavy sa nedajú kombinovať.

 

4. Dodacie podmienky

4.1. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy (pri objednávkach, ktoré obsahujú aj tvorbu alebo úpravu grafického návrhu a vyžadujú zaplatenie zálohy sa doba dodania stanovuje od záväzného odsúhlasenia návrhu a pripísania zálohovej platby na účet predávajúceho).

4.2. Elektronickú faktúru objednávateľ obdrží e-mailom v priebehu dňa dodania služby.

4.3. Kupujúci je pri objednávaní informovaný o predpokladanom termíne dodania prostredníctvom e-mailu, v ktorom dodávateľ potvrdzuje objednávku. Termín sa môže predĺžiť o čas strávený tvorbou/úpravou grafického návrhu, webstránky alebo čakaním na úhradu zálohy. Termín nemusí byť vzhľadom na krátkosť dodacej lehoty garantovaný v prípade náhlych udalostí znemožňujúcich včasné plnenie, ako sú napríklad poruchy na technických zariadeniach vykonávajúcich zákazku.

4.5. Zákazník má právo stornovať objednávku e-mailom alebo telefonicky ešte predtým, ako boli vykonané akékoľvek práce (napr. grafické práce, dizajn webstránok, spracovanie fotiek, postprodukcia videí a iné) na objednávke. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

4.6. Pokiaľ zákazník neposkytne predávajúcemu potrebnú súčinnosť pre dokončenie objednávky (odsúhlasenie návrhu dizajnu, úhrada zálohy, poskytnutie podkladov a iné) najneskôr do 14 dní od zadania objednávky bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že zákazník zaplatí storno vo výške 30% z celkovej sumy objednávky, čo predstavuje pokrytie nákladov, ktoré predávajúcemu vznikli s objednávkou, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

 

5. Platba za tovar

6.3. Za tovar môže kupujúci zaplatiť okamžite online, a to kartou alebo prevodom cez služby platobnej brány Barion alebo prevodom na účet: 
SK51 0900 0000 0051 7450 1721
(kupujúci je povinný udať správny variabilný symbol, ktorý je uvedený na faktúre).

6.4. Pri platbe prevodom je kupujúci povinný uhradiť dlžnú sumu na základe faktúry, ktorú kupujúcemu podľa jeho výberu zašle predávajúci e-mailom.

6.4.1. V prípade, že z technických alebo iných dôvodov kupujúci nebol schopný túto faktúru prijať, je povinný o tom bezodkladne informovať predávajúceho, tak, aby sa kupujúci dostal k úhrade faktúry ešte pred jej splatnosťou.

6.4.2. Faktúra má splatnosť 14 dní od jej vystavenia. V prípade, že faktúra nie je rozporovaná do dátumu splatnosti, má sa za to, že je správna a jej neuhradenie v určenej lehote má za následok povinnosť kupujúceho zaplatiť úrok z omeškania, ktorý činí v prípade spotrebiteľskej zmluvy s dlžníkom, ktorý je spotrebiteľ, úrok z omeškania vo výške ustanovenej podľa predpisov občianskeho práva. V prípadoch upravených zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, predávajúci má právo požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Predávajúci si vyhradzuje právo informovať kupujúceho o omeškaní prostredníctvom svojho správcu pohľadávok, formou upomienok a to poštou, e-mailom alebo formou SMS.

6.4.3. V prípade, že splateniu faktúry bráni akákoľvek prekážka, prosím v rámci splatnosti nás o tom informujte a veľmi radi sa v rámci možností dohodneme aj na inom dátume splatnosti.

6.4.4. Sumy účtované za upomienkovanie (s výnimkou spotrebiteľov, ktorým žiadne takéto sumy účtované nebudú) a úroky z omeškania sú účtované kvôli pokrytiu nákladov na správu pohľadávok, preto Vás žiadame, aby ste faktúry uhrádzali v rámci splatnosti, aby sme predišli vzájomným problémom.v